McKenzie diagnostická metoda

McKenzie diagnostická metoda® MDT souhrnně

McKenzie diagnostická metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je léčebný systém péče muskuloskeletálních obtíží založený nejen na mechanickém, ale i psychosociálním podkladě a zdůrazňující roli pacienta a autoterapii. Tento systém diagnostiky a léčby pacienta je založen na důkazech. Skládá se z vyšetření a léčebného protokolu, který se používá u akutních, subakutních a chronických obtíží páteře a kloubů končetin 1-5.

MDT je  spolehlivý6,7,8  a praktický koncept, který klade na první místo potřeby pacienta. Terapeut vede léčebný proces tak, aby docházelo k naplnění pacientových potřeb.

Vyšetření dle MDT umožňuje terapeutovi kategorizovat pacienty přesně a účinně dle jejich aktuálního stavu tak, aby dostali adekvátní léčbu. Systém umožňuje časné rozpoznání bolestí, jejichž příčina netkví v muskuloskeletálním systému. MDT koncept dokáže také rozpoznat případy, kde je tato léčba kontraindikována. Tito pacienti jsou okamžitě odesláni k dalšímu vyšetření9. Výzkum dokázal, že většina pacientů s mechanickou bolestí páteře reaguje dobře na specifické cvičení a má méně obtíží, pokud je k léčbě použito cvičení tzv. “ušité na míru” 10,11 . 

Unikátní kombinace aplikace specifického individuálního cvičení a doporučení ohledně držení těla, které poskytne trénovaný McKenzie terapeut, umožňuje pacientovi, aby svůj problém vyřešil sám. Tento postup podněcuje pocientovo plnohodnotné zapojení do procesu terapie, zvyšuje pacientovu spokojenost a také snižuje celkovou výši nákladů na péči12,13.

Odkazy na literaturu:                             Odkazy na videa:
 1. McKenzie and May 2000, 2003, 2006
 2. Clare et al. 2004
 3. May and Donelson 2008
 4. Dunsford et al. 2011
 5. Rosedale et al. 2014
 6. Kilpikoski et al. 2002
 7. Heider Abady et al. 2014
 8. Willis et al. 2016
 9. Chaniotis 2012
 10.  Long et al. 2004
 11.  Albert and Manniche 2012
 12.  Manca et al. 2007
 
youtube mck CR3   < Klik

 

Podívejte se na videa, kde zkušení 
MDT terapeuti vysvětlují,  jak MDT 
funguje a jak metodu používají ve
své každodenní praxi.

youtube mck      
youtube mck international4 < Klik  
youtube mck usa2 < Klik  

Robin McKenzie na MDT Videu

McKenzie metoda® MDT detailně

Protokol péče dle MDT má 4 fáze léčby mechanických obtíží.

Assessment

Vyšetření

Evaluation


MDT používá ověřený postup vyšetření, kteří terapeutovi umožňují kategorizovat pacienta do jasných podskupin mechanických bolestí. V klasifikačním systému dle MDT rozlišujeme 3 podskupiny syndromů. Vyšetření poskytnout terapeutovi klasifikovat pacienty s podobnou mechanickou prezentací do těchto velmi dobře definovaných podskupin, které předurčují vyhovující léčebný postup. Stručně, derangement syndrom je popsán jako mechanická blokáda kloubu. Dysfunkční syndrom je definován jako bolest způsobená mechanickou deformovanou strukturální strukturálně poškozenou měkkou tkáň. U posturálního syndromu vzniká bolest z dlouhotrvajícího přetěžování zdravé tkáně v krajské pozici.

Po důkladném dotazování se pacienta, jak pohyby a pozice ovlivňující jeho symptom, je pacient požaduje, aby se hýbal v různých směrech. Také je instruován, aby dával terapeutovi pomoci respektovat o tom, jaký efekt tyto oblíbené pohyby mají. U pacientů s bolestí páteře se v 50 - 70 % objevují se rychlé změny. Vše, co na tom, jak dlouho již mají potíže, mají. MDT také definuje pojem centralizace, což znamená přesun bolesti z distální do blízké oblasti. Centralizace se objevuje jako výsledek cvičení ve specifickém směru. Pokud je vhodný pohyb dále opakuje, může se bolest přesunout až ke středu páteře. V mnoha tzv. „Peer review studies“ (pozn.peer review = proces hodnocení autorských vědeckých prací, výzkumu nebo myšlenek jiných lidí, kteří jsou experti ve stejné oblasti) se ukazuje, že u pacientů, 1,2 .

Společně s centralizovaným přechodem k postupnému zvyšování rozsahu pohybu. Centralizace fenoménu se vyskytuje pouze u syndromu derangementu, který je v MDT nejběžnějším syndromem u pacientů s bolestí páteře.

Důležitým výstupem vyšetření je, že terapeuti, kteří jsou dobře v MDT trénováni, mohou rozpoznat pacienty s abnormalitami, které vylučují mechanickou terapii. Tito pacienti tak mohou být ihned odeslat k dalšímu vyšetření u většiny specialistů. 

Odkazy na literaturu:

 1. Werneke a kol., 1999, 2005, 2008
 2. Květen a Aina 2012
Classification

Klasifikace - Diagnostika

Liečby jsou klasifikovány jako 

 1. syndrom derangementu
 2. dysfunkční syndrom
 3. posturální syndrom
 4. jiné  - v rámci skupiny „jiné“ rozlišujeme několik specifických podskupin

Všechny tři syndromy, včetně podskupin v rámci kategorie „jiné“, mají jasně formulované klinické funkční definice, které poskytují jejich snadnou identifikaci.

Každý syndrom je následně léčebným procesem ovlivněn s ohledem na jeho specifickou povahu samostatnými procedurami, které zahrnují opakované pohyby a udržované pozice. MDT je ​​komplexní klasifikační systém. Jedna malá skupina pacientů nemůže být klasifikována do žádného ze tří syndromů, ale jen do skupiny „jiné“, která zahrnuje závažné patologie, nemechanické příčiny, chronickou bolest atd.

Vyšetřování a terapie se odvíjí od subjektivních pocitů pacienta a našeho objektivního zhodnocení. Mnoho terapeutů může pojmenovat, že subjektivní vyšetření může zkreslovat vyšetření a následnou terapii. Tato námitka je možná, ale pokud s touto metodou pracujete delší čas, vždy dojdete ke stejnému výsledku ohodnocení, protože se naučíte klást správné otázky. Odpovídá-li danému pacientovi syndromu, tak vždy dojdete k identickému nebo alespoň podobnému popisu jednotlivých syndromů, tak jak je popsal Robin McKenzie.

Treatment

Léčba

Jedním z nich je klasifikován pacient do jednoho ze tří syndromů, což může být předepsaná vhodná léčba.

 1. U derangement syndromu cvičí pacienta ve směru, ve kterém máme k centralizaci obtíží, případně ve kterém je docíleno snížení stávající intenzity symptomů.
 2. U dysfunkčního syndromu je předepsáno takové cvičení, ve kterém je bolest ve vhodném poměru produkována. Je dokázáno, že tímto způsobem cvičení, je-li aplikováno po dlouhou dobu, dlouhodobě k remodelingu strukturálně změněno měkké tkáně.
 3. U posturálního syndromu si pacient osvojuje pozici, udržují klouby v příznivém kterém nastavení. Vyhnete se tak dlouhodobému napínání tkání v krajním rozsahu.

McKenzie systém péče klade důraz na vzdělání pacienta a jeho aktivní zapojení do léčebného procesu. Aby byli povzbuzováni k tomu, aby se léčili sami a přebírali za svou léčbou plnou zodpovědnost. Z tohoto důvodu se primárně k léčbě využívá síly, které vykonává (generuje) pacient sám. Pokud jsou tyto síly nedostatečné, mohou být doplněny terapeutickými zásahy (např. Mobilizací).

McKenzieho rozdělení syndromu bolestivých příznaků, které pacient potřebuje pochopit třeba úlohu cvičení, protože během vyšetřování a vlastní terapie si přesně uvědomuje, kterým pohybem se jeho příznaky zhoršují a kterým se zase zlepšuje. Vlastním poznáním je pacient schopen se aktivně zapojit do terapie, protože přesně dokáže pochopit, co který cvik umožňuje. Vlastní terapie je pacient srozumitelná svou jednoduchostí opakování jednoho až dvou cviků v pravidelných intervalech. Tato terapie se provádí pouze tak dlouho, dokud se neodstraní bolestivé příznaky a omezený rozsah pohybu. Během terapie je pacient instruován, jak zlepšit své denní aktivity, pohybové stereotypy.

Prevention

Prevence

Stačí se naučit, jak si mohou pomoci sami za použití specifických pohybů a pozic, stejné postupy mohou být k dispozici k prevenci recidivy. Toto je velmi důležité, protože z výzkumu vyplývá, že zejména bolest páteře má tendenci se často vracet, často se stoupající intenzitou a závažností potíží. Předcházení potíží je tak mnohem důležitější než poskytování krátkodobých úlev od bolesti za pomocí pasivních procedur.