Mylná tvrzení o McKenzie metodě Mechanické diagnostiky a terapie (MDT)

Existuje mnoho mylných představ a předsudků o MDT. Některé z nich zde uvádíme:

Czech Common Misconceptions v3

Všechna tato tvrzení si nyní rozebereme jednotlivě, abychom přesně popsali, co MDT je.

MDT není jen série cvičení

Přestože cvičení je důležité, MDT je zejména o vyšetření a o novém přístupu v řešení problémů. Terapeut již z anamnézy získá klíčovou informaci o tom, jaký vliv mají určité zátěžové strategie na symptomy pacienta. Již během odebírání anamnézy tak začíná terapeut uvažovat o diferenciální diagnóze.  Nejprve terapeut zvažuje, zda se jedná o mechanický problém (vyžadující mechanickou léčbu), chemický problém (vyžadující medikamentózní léčbu), problém ovlivněný biopsychosociálními faktory nebo o kombinace výše uvedeného? Pokud se jedná o mechanický problém, určí terapeut v druhém kroku své úvahy, o který z mechanických syndromů by se mohlo jednat: derangement, dysfunce, posturální nebo jiné. Na konci anamnézy si terapeut stanoví předběžnou diagnózu. Tu následné objektivní vyšetření obsahující set opakovaných pohybů (či jiných zátěžových strategií) poté buď potvrdí a nebo vyvrátí.

MDT není jen o derangementu (blokádě v segmentu)

Přestože je derangement syndrom velmi rozšířeným, nejedná se o jediný syndrom v MDT. Druhé dva syndromy dysfunční a posturální jsou důležitými klinickými entitami. I čtvrtá klasifikační skupina – tzv. “jiné” má mnoho podskupin patologií, které MDT terapeut může rozpoznat a adekvátně léčit. Do kategorie “jiné” patří např. stenóza, chronická bolest, obtíže se sakroiliakálním skloubením, mechanicky nereagující radikulopatie, trauma, hojící se trauma nebo pooperační stav. 

MDT není jen o cvičení do extenze (záklonu) 

Přestože je cvičení do extenze často pro terapii doporučováno, jsou při vyšetření a pro terapii zvažovány všechny pohyby ve všech rovinách. Směr pohybu, který bude pro terapii využit, závisí na symptomatické a mechanické odpovědi na opakované pohyby nebo udržované pozice během vyšetřovacího procesu.

MDT není jen o meziobratlové ploténce

Přestože je model disku velmi užitečným způsobem vysvětlení derangement syndromu u páteře, opravdový zdroj mnoha bolestí bederní páteře (low back pain) ve skutečnosti není znám. Je potřeba zdůraznit, že MDT není závislá na pato-anatomické (strukturální) diagnóze. MDT je založena na spolehlivých principech klasifikačního systému analyzujícího symptomatické a mechanické odpovědi na opakované pohyby. Tato analýza pak terapeuta navede na adekvátní léčebnou strategii.

MDT není jen o opakování pohybu do maxima rozsahu

V rámci progrese sil a při použití alternativních sil se také hojně využívají pohyby ve středním rozsahu a statické pozice.

MDT neignoruje biopsychosociální faktory

Ve skutečnosti je MDT systémem, který velmi akcentuje význam biopsychosociálních faktorů v léčebném procesu, protože zdůrazňuje edukaci a povzbuzení pacienta. MDT terapeuti jsou trénování k tomu, aby rozpoznali vliv biopsychosociálních faktorů, jako je např. strach z bolesti a obava z pohybu nebo vyhledávání pasivního přístupu v terapii.

MDT nevylučuje použití manuální terapie

Přestože vrámci MDT v rané fázi upřednostňujeme aktivní přístup k terapii (bez využití rukou terapeuta), je použití mobilizace a manipulace běžnou součástí konceptu progrese sil a tlaků. MDT se primárně zaměřuje na vzdělávání a autoterapii pacienta s cílem snížit závislost pacienta na terapeutovi a povzbuzení pacientů k tomu, aby měli kontrolu nad svými symptomy. Pokud nejsme s tímto přístupem úspěšní, využijeme progrese sil a využijeme technik terapeuta, jako je přetlak a mobilizace. Techniky terapeuta se ovšem používají s jediným cílem, aby se pacient mohl vrátit k efektivní autoterapii. 

MDT není jen o páteři 

MDT koncept vyšetření a klasifikace je úspěšně využíván rovněž u periferních kloubů a stale vzrůstá podpora v literatuře (výzkumu) i v této oblasti. 

Stručné shrnutí na závěr: MDT je klasifikační systém. Rozlišuje mezi mechanickými a nemechanickými zdroji bolesti a omezením funkce. Symptomatických a mechanických změn je dosahováno použitím opakovaných pohybů a udržovaných pozic.