Výběr nejnovějších studií o MDT - 20/7/2022

McKenzie Method® of Mechanical Diagnosis and Therapy® (MDT):
Přehled podporujících studií

Richard Rosedale PT, Dip. MDT, Robert Medcalf PT, Dip. MDT. Aktualizováno červen 2022

McKenzie protokol diagnostiky a léčby (MDT – mechanická diagnostika a terapie) patří i nadále mezi jeden z nejvíce prozkoumaných konzervativních přístupů k řešení muskuloskeletálních problémů. Využitelnost MDT byla rozsáhle prozkoumána u páteře a nyní se hromadí výzkum zaměřený na řešení pohybových problémů končetin. Níže je uveden aktuální výběr nejvýznamnějších studií o tomto přístupu. Nicméně studie o MDT nepodporují univerzálně pouze tento systém. Chcete-li získat ucelený přehled o literatuře zkoumající MDT, doporučujeme navštívit McKenzie reference na www.mckenzieinstitute.org

Classification Reliability - Spolehlivost klasifikace pohybového problému

V následujících dvou systematických přehledech je shrnuta spolehlivost klasifikace MDT. Využití MDT protokolu certifikovanými nebo diplomovanými odborníky má přijatelnou spolehlivost u bederní páteře a konfliktní u krční páteře. Na základě výsledků několika typizovaných studií víme, že existují silné důkazy o příjatelné spolehlivosti pro léčbu pohybových problémů u končetin mezi zkušenými odborníky:

Treatment Efficacy - Efektivita léčby pohybového problému

V níže uvedených randomizovaných kontrolovaných studiích byla oveřena platnost účinnosti MDT léčebného protokolu pro páteř a končetiny.

Na základě výsledků této velice kvalitní RCT byl potvrzen význam klasifikace pacientů pomocí směrové preference (DP directional preference) a k tomu nastavené odpovídající cvičení. Změna v bolesti, funkčnosti a užívání léků byla významně lepší ve skupině DP s cíleně nastavenými protokoly cvičení.

V této studii porovnávaly dva protokoly péče s ročním odstupem sledování výsledků u obou skupin. MDT byla účinnější než manipulační léčba a výsledky této studie podporují protokol péče založený na MDT klasifikaci

Pacienti v této studii měli příznaky odpovídající indikaci k operaci páteře. Ti, kteří absolvovali cvičení na základě DP (McKenzie protokol péče), se výrazně celkově zlepšili včetně zkrácení nemocenské, schopnosti návratu do práce, příznaků komprese nervových kořenů a spokojenosti.

Pacienti, kteří cvičili dle MDT protokolu, měli lepší výsledky s ohledem na bolest a funkčnost ve srovnání se skupinou, která čekala na operační náhradu kolene (totální endoprotézu). 40 % vyšetřených artrotických kolen bylo možné klasifikovat dle DP; ze sledovaných měření všech výsledků vycházelo velké procento účinnosti po dvou týdnech a třech měsících.

U této RCT se 220 pacienty se porovnával MDT protokol péče včetně progrese síly, oproti „obvyklé péči“. Po 1 roce sledování u skupiny MDT došlo k většímu zlepšení funkce, bolesti a úspěšnosti hodnocené pacienty.

Association with Psychosocial Factors - Souvislost s psychosociálními faktory

V mnoha studiích, včetně jedné systematické, se zkoumala souvislost mezi MDT a psychosociálními faktory. Ze všech vyplývá pozitivní souvislost různých přesvědčení o problému, strachu a vyhýbání se pohybu, somatizací, depresivními symptomy a vlastního vnímání a posuzování bolesti.

Zde se sledovalo 705 pacientů, kteří před zahájením MDT péče vyplnili svá funkční skóre (schopnost se hýbat, pracovat) a dotazník STarT Back se zaměřením na psychosociální zdroje. Z  90 % klasifikovaných na úrovni vysokého rizika dle psychosociálního skóre  se 67% po ukončení MDT protokolu péče snížilo na nízké riziko psychosociálních zdrojů a 25% na střední riziko, což naznačuje, že MDT péče může snížit některá tělesná a psychosociální postižení STarT

V této kohortové studii bylo 138 pacientů s bolestí bederní páteře a vysokým rizikem STarT. Pacienti s DP a odpovídající MDT intervencí dosáhli významných a klinicky důležitých rozdílů v pohybové funkci ve srovnání s pacienty bez DP.

Z tohoto systematického přehledu vyplývá, že existuje souvislost mezi MDT a zlepšením obav a vyhýbání se pohybu, pochopením vnímání bolesti, depresí a psychickým stresem.

 

Predicting Outcomes - Předpokladané výsledky

U MDT lze předvídat výsledek léčby. U pacientů, kde se prokáže centralizace / DP je prognóza rychlého a trvalého zlepšení velmi dobrá.

Assisting in Spinal / Extremity Differentiation - Rozlišení mezi zdrojem bolesti z páteře nebo končetiny

MDT se používá k určení zdroje bolesti, zda symptomy v končetinách mají zdroj v páteři nebo v končetině. V jedné kohortové studii se podrobně popisuje tento celý MDT proces rozlišení zdrojů a sekundární analýza zkoumá indikátory.

Pomocí MDT protokolu vyšetření se ukázalo ze 369 pacientů s bolestí končetin, že až  43,5 % pacientů mělo symptomy ze „spinálního zdroje“ a byli léčeni pouze intervencí vhodnou pro páteř nikoliv léčbou pro končetinu.

V této analýze se nabízí klinikům ukazatele, které předpovídají zdroj symptomů izolované bolesti z končetiny a pomáhají při klinickém posouzení stavu pacienta. Bylo identifikováno pět ukazatelů, přičemž dva dosahují optimální koeficient.

Avoiding potential Surgery and Cost-Saving Implications - Vyhnutí se operaci a snížení léčebných nákladů

V několika studiích je zdůrazněn potenciál MDT u předoperačního screeningu a intervence, které vedou ke snížení počtu chirurgických zákroků a snížení léčebných nákladů pacientů trpících na bolesti dolní části zad. Ve studii Rasmussen, 4 roky po začlenění MDT protokolu do specializovaných spinálních klinik se počet operací výhřezu bederní ploténky snížil o 50 %. Ve studii van Helvoirta se prokázalo, že transforaminální epidurální injekce následované MDT mají potenciál být účinnou strategií v prevenci chirurgických zákroků. V Donelsonově studii bylo využití MRI, obstřiků a chirurgických zákroků podstatně nižší u pacientů, kteří podstoupili MDT péči.

Systematic Reviews and Guidelines featuring MDT - Systematické přehledy a guidelines s MDT

MDT a fenomén centralizace a DP (směrové preference) byly předmětem zkoumání mnoha systematických přehledů a protokolů péče - guidelines. Zde je několik příkladů.

Na základě „silného důkazu“ stupně A bylo klinikům doporučeno zahrnout do vyšetření specifické opakované pohyby k odhalení centralizace u pacientů s akutní, subakutní nebo chronickou bolestí bederní páteře.

Tento přehled hodnotil 22 systémů, které klasifikují pacienty s bolestmi bederní páteře vystřelující do končetin. MDT protokol dosáhl nejvyššího skóre ze všech systémů dle kritérií založených na efektu, platnosti, proveditelnosti, spolehlivosti a zobecnění.

Tento protokol péče pro klinickou praxi, který vypracovala skupina mezinárodních odborníků, obsahuje doporučení týkající se léčby artrózy kolene s ohledem na cvičení. MDT bylo „důrazně doporučeno“ jako intervence.

V tomto přehledu studií dospěli k závěru, že existují středně až vysoce kvalitní důkazy ve prospěch MDT, které je ​​lepší než jiné rehabilitační intervence pro bolest a invaliditu u pacientů s chronickými obtížemi bederní páteře.

V tomto přehledu MDT RCT studií porovnávali účinek léčby u skupin, kde se řídili základními principy MDT, s dalšími skupinami, kde se základní principy nedodržovaly. Ti, co principy dodrželi, dosáhli významně většího snížení bolesti a invalidity. Čímž se ukázalo, že dodržením protokolu v souladu se základními principy MDT je dosaženo lepších výsledků.

V tomto guidelinu se navrhuje: McKenzie protokol péče „lze použít“ jako klasifikační systém pro akutní bolest bederní páteře a „smí se použít“ pro chronickou bolest bederní páteře.

 

 

 

 

ORIGINÁL:

McKenzie Method® of Mechanical Diagnosis and Therapy® (MDT): Overview of Supportive Studies

Richard Rosedale PT, Dip. MDT, Robert Medcalf PT, Dip. MDT. Updated Jun 2022

The McKenzie Method continues to be one of the most researched conservative approaches to musculoskeletal problems. It has been examined in depth in relation to its utility in the spine, and the research is accumulating in the extremities. The following is a selection of some of the most relevant and supportive studies on the approach to date. However, studies on MDT are not universally supportive, to get a comprehensive sense of the literature exploring MDT and for the most up-to-date McKenzie references, please visit: www.mckenzieinstitute.org

Classification Reliability

The following two systematic reviews summarise reliability for MDT. When applied by Credentialed or Diplomaed clinicians, MDT has acceptable reliability for the lumbar spine and conflicting levels for the neck. For the extremities there is strong evidence for acceptable reliability with some study designs, using experienced clinicians:

Treatment Efficacy

The following RCTs endorse the treatment value of MDT, showing efficacy in the spine and in the extremities.

This high-quality RCT endorsed the value of classifying patients using directional preference (DP) and matching exercises. Pain, function, and medication use were significantly superior in the DP group with matching exercises.

With a one-year follow-up, this study compared two alternative interventions. MDT was found to be more effective than manipulation, and the study gives support to the Method's classification-based approach.

The patients in this study had symptoms that would normally qualify them for surgery. Those given DP exercises improved significantly for global improvement, sick leave, vocational status, root compression signs, and satisfaction.

Patients who were given exercises based on an MDT assessment had superior outcomes compared to those of wait-list controls for both pain and function. 40% of the knees examined were classified as having a DP; they demonstrated large effect sizes at two weeks for all primary outcomes and up to large effect sizes at three months.

This RCT with 220 patients, used an exercise-based approach utilising MDT principles, including force progressions, vs ‘usual care’. At 1 year, the MDT group showed greater improvements with function, pain and self-reported success.

Association with Psychosocial Factors

Numerous studies and one systematic have explored the association between MDT and psychosocial outcomes. There is a positive association to fear avoidance beliefs, somatisation, depressive symptoms and pain self-efficacy.

This study followed 705 patients who completed functional scores and the STarT Back Questionnaire at baseline and received MDT care. Over 90% classified at a high-risk level decreased to either low (67%) or medium risk (25%) by discharge indicating that MDT care may reduce some of the STarT physical and psychosocial impairments.

This cohort study took 138 patients with LBP and high STarT risk. Those with a DP and given matched intervention showed significant and clinically important differences in function compared to those with no DP.

This systematic review found there was an association between MDT and improvement in fear-avoidance, pain self-efficacy, depression, and psychological distress.

Predicting Outcomes

MDT also has a proven ability to predict patient outcome. With Centralisation / DP the prognosis for a rapid and lasting improvement is very good.

Assisting in Spinal / Extremity Differentiation

MDT is used as a means for clinicians to differentiate whether extremity symptoms are from a spinal or extremity source. One cohort study details this MDT process, and a secondary analysis examines the indicators.

Using an MDT based ‘baseline-test-retest baseline’ process, clinicians determined which of the 369 patients with extremity pain had symptoms that were of ‘spinal source’ and which had ‘extremity source’ symptoms. Overall, 43.5% of the patients were designated as having a ‘spinal source’ and were treated with solely spinal intervention.

This analysis provides clinicians with indicators that predict the source of symptoms for isolated extremity pain and assist with differentiation clinical decision making. Five indicators were identified, with two being the optimal number.

Avoiding potential Surgery and Cost-Saving Implications

Several studies demonstrate the potential of MDT for pre-surgical screening and intervention to reduce surgery rates and decrease costs for low back pain. In the Rasmussen study, 4 years after implementation of MDT-based spine clinics, lumbar disc surgery rates were reduced by 50%. In the van Helvoirt study, transforaminal epidural injections followed by MDT demonstrated the potential to be an effective strategy in preventing surgical interventions. In the Donelson study the utilisation of MRIs, injections and surgery was substantially lower for those receiving MDT care.

Systematic Reviews and Guidelines featuring MDT

MDT and the phenomenon of Centralisation and DP have been the subject of, or included in, many systematic reviews and guidelines. Here are a few examples.

It was recommended that clinicians should use specific repeated movements to promote centralisation in patients with acute, subacute, or chronic LBP, with the recommendation based on Grade A, ‘strong evidence’.

This review evaluated 22 systems that classify populations with low back-related leg pain. MDT scored the highest of any system, with criteria based upon purpose, validity, feasibility, reliability and generalisability.

This clinical practice guideline developed by a panel of international experts made recommendations on the management of knee OA in regard to exercise. MDT was ‘strongly recommended’ as an intervention.

This review concluded that there was moderate to high quality evidence that MDT is superior to other rehabilitation interventions for pain and disability in patients with chronic LBP.

This review grouped MDT RCTs into those that followed the core principles of MDT and those that did not and compared treatment effect sizes. Those adherent studies showed significantly greater reduction in pain and disability, demonstrating that when the approach used is consistent with the core MDT principles, better outcomes are achieved.

This guideline designated a ‘can use’ for the McKenzie Method as a classification system for acute LBP, and a ‘may use’ for chronic LBP.